Adding a cron task to Magento 2

Adding a cron task to Magento 2

Adding a cron task to Magento 2